PG-Immanuel

Kraanvogelstraat 1 Amersfoort


ANBI


Het onderstaande overzicht  kunt u ook downloaden


Pinkstergemeente Immanuel Amersfoort                                                                  

RSIN/fiscaal nummer 809382386                                                                                

Statutaire naam: Pinkstergemeente Immanuel Amersfoort. 

  

Contactgegevens                         

Postadres:                                           

Straat en nummer:             Kraanvogelstraat 1

Postcode en woonplaats  3818TP AMERSFOORT

Telefoonnummer:               033- 298 52 07

E-mailadres:                        info@pg-immanuel.nl  

Website:                               www.pg-immanuel.nl                                                                


Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Hiervoor verwijzen wij naar  de doelstelling zoals weergegeven in het beleidsplan 

 

Beleidsplan PGI                                  

De bestuur procedures worden beschreven in de statuten van de gemeente en het handboek van de gemeente (pg 43-51) De gemeente is gestart in 1958 door de heer Lit.

De gemeente heeft momenteel 90 leden.                        

 

Ons hoofddoel voor de gemeente zelf is om te groeien in liefde en de kennis van de Heer Jezus. Dit willen we bereiken door het onderwijs op de zondagen, in de huiskringen, apart te beleggen studie dagen, het geven van ruimte voor de werking van de Heilige Geest en de aandacht en zorg naar elkaar.                        

 

Tevens is ons doel om de medemens te bereiken met de liefde van Christus, Dit willen we bereiken door het organiseren van de Alpha-cursus, het ondersteunen en uitreiken via de diaconie/voedselbank(elke week), het meedoen aan de braderie van de wijk, het houden van een fancy fair op de koningsdag , het betrokken zijn bij het wijkoverleg en het stimuleren van de gemeenteleden om in hun directe omgeving om te zien naar hun medemens.                                                              

In de komende jaren willen we het aantal deelnemers aan het praiseteam laten groeien. Dit willen we doen door het persoonlijk vragen en stimuleren van gemeenteleden om hieraan deel te nemen.                                   

 

De betrokkenheid van de gemeente bij de zending willen we verbreden door meer projecten te gaan ondersteunen. Concreet zien we als gemeente uit naar andere projecten waar we d.m.v. uit te zenden personen uit ons midden bij betrokken kunnen zijn.                                                              

We willen in de komende jaren ervoor zorgen dat alle mensen die nu de gemeente bezoeken betrokken blijven en dat nieuwe mensen willen blijven komen.                              

 

Dit willen we bewerken door zo actueel en verzorgd mogelijk te functioneren via de website publicaties en dergelijke. Tevens willen we onze aandacht en zorg optimaal doen zijn door te zorgen voor goed functionerende teams bij de verwelkoming, de zorg , de huiskringen de leeftijdsgerichte groepen in de gemeente en de praktische zorg zoals de kosterij en de diaconie.                                                                                                                           

Bestuurssamenstelling; het beloningsbeleid             

Het statutair bestuur bestaat uit 6 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing 3 oudsten/diakenen/bestuurders. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.                                                              

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten, waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal.                                                                                                           

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke

en voorgenomen bestedingen, met toelichting:              


Toelichting                                                                                                         

ad  1 Verhuur eigen pand/ onderverhuur/ rente en beleggingsopbrengsten/ verkopen           boeken etc.                                                                                                            

ad  2 Giften/ tienden/ legaten/ verkopen van schenkingen etc.                     

ad  3 Alles wat van derden binnenkomt.

ad  4 Salarissen en  onkostenvergoedingen

ad  5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen                           

ad  6 Bijdrage aan VPE/ kerkelijke opleidingen etc.                                                              

ad  7 Huur/rente/ afschrijving/ onderhoud/ onderhoud parkeerplaats e.d.                    ad  8 Facilitaire medewerkers/ zendelingen/vrijwilligerskostenzendelingen                             /vrijwilligerskosten                                        

ad  9 Kantoorkosten/ bankkosten/ advieskosten etc.                                      

ad 10 Inrichting zaal samenkomst/ beamerinstallatie/ muziekinstrumenten/                           crechespullen/kantoorinventaris etc.                                                                                                      

Bijzonderheden:                                                                                               

Alle bedragen in hele euro's ingeven.