Wat geloven wij

Als eerste willen we opmerken dat wij Jezus zien als de centrale Persoon in ons geloof. Hij heeft voor ons de blokkades opgeruimd van onder meer de zonde die tussen ons en God de Vader instonden.


Hoofddoel van de gemeente van Jezus Christus.

Als gemeente zijn we nooit een doel in onszelf. God heeft een plan met iedere gemeente.


De visie voor onze gemeente dient dit hoofddoel:

Elkaar op te bouwen in de liefde en de kennis van de Heer Jezus, en het verkondigen van het evangelie aan hen die ‘nog buiten staan’.


Dit vinden we ook in de Bijbel, in Efeze 4 vers 11-14:

‘En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen:
de eenheid des geloofs,
de eenheid der volle kennis van de Zoon Gods,
de mannelijke rijpheid,
de maat van de wasdom der volheid van Christus,
bereikt hebben.’


Hierbij is Christus het hoofd van het lichaam, de Gemeente.


Door de fonteinen en stromen van het levend water, die ons door de vervulling met de Heilige Geest geschonken worden, komen de bedieningen tot stand, die nodig zijn om dit doel te bereiken.


Onze Basis

Wij hebben een relatie met God omdat Zijn Zoon, Jezus Christus, Zijn leven voor ons gaf. Zijn Heilige Geest bevestigt dat elke dag weer in ons hart. Door de Bijbel en de Heilige Geest geeft God ons richting in onze levens.


Onze Missie

Het is onze opdracht God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, ongeacht nationaliteit, rang, stand, kleur of achtergrond. Onze missie is dat wij als gemeente en als individuen steeds meer op Zijn Zoon Jezus gaan lijken, zodat zoveel mogelijk mensen in Hem gaan geloven.


Passie

Onze passie is om bruggen te slaan. Bruggen naar ongelovige mensen buiten de kerk, om mensen op te roepen zich te bekeren en zich te laten dopen.


Naar onze eigen broeders en zusters binnen de gemeente, om zorg voor elkaar te dragen en elkaar aan te moedigen om dicht bij Jezus te leven en om ons samen uit te strekken naar de kracht van de Heilige Geest en Zijn gaven.


En naar kerken om ons heen, om te groeien in eenheid.


Tenslotte is het onze passie om een gemeente te zijn waar ruimte is voor mensen met verschillende etnische achtergronden.