Een overzicht van onze activiteiten

NIEUW: Alpha-cursus voor Senioren

Op woensdagmiddag 17 januari om 14.30 starten we samen met de Baptisten Gemeente Amersfoort een

Alfa voor Senioren in ons kerkgebouw.

Het is de bedoeling dat ouderen de kans krijgen te praten over hun geloofsbeleving.

De middag begint met koffie en wat lekkers.

Meer informatie en een folder met de uitnodiging volgt nog.


Diaconie/Voedselbank

Helpen om te helpen

Naar elkaar omzien, er voor de ander zijn, elkaar helpen vooral in deze barre tijden van crisis. Elkaar liefhebben. Dat zijn de uitgangspunten die ons ertoe zetten om de diaconale hulpverlening/voedselbank te leiden. Als je de ander liefhebt dan heb je heel veel voor hem/haar over. Dan geef je het allerbeste van wat je hebt weg. Helpen om te helpen Elkaar liefhebben is ook het grootste gebod. De liefde voor elkander is de basis van alles.

  

Wij zijn zo blij dat wij iedere week worden voorzien van heel veel produkten. Ondanks het feit dat we maar een paar sponsoren hebben. Wij geloven dat de Heer ons ALTIJD weer voorziet en wij zodoende de mensen die bij ons komen kunnen voorzien van veelal uiteenlopende produkten (groente, brood, zuivel etc). Dank zij Hem.

 

Iedere donderdag worden de kratten klaargezet en de vrijdag daarop zijn wij al omstreeks een uur of negen in de ochtend in de weer om de produkten op te halen, te verdelen en in te pakken Tussen vier en half zes komen de mensen hun pakket ophalen. En willen ze even met elkaar gezellig praten, hun wederwaardigheden met elkaar delen onder het genot van een kop koffie/thee of iets fris dan is er de mogelijkheid in onze ‘huiskamer’. Van deze gelegenheid wordt gretig gebruik gemaakt. Het is er altijd druk. Veelal mensen uit de buurt de wijk Liendert komen bij ons een pakket ophalen. Maar er zijn ook enkelen van ‘buiten’ Waarom niet? Als iemand in nood is en wij kunnen een helpende hand bieden, dan doen wij dat.

 

Tiny Roos, namens het hele diaconale/voedselbank-team van de Immanuelkerk.

Voor meer info over de voedselbank kunt u mailen naar Dhr. Erwin Veerman, eee.veerman63@gmail.com

 

Meer-dan-vijftig

Oorspronkelijk bedoeld voor vijftig-plussers is deze maandelijkse bijeenkomst uitgegroeid voor allen die interesse hebben. Het streven is om meer dan vijftig belangstellenden te mogen ontmoeten. Een aantal dat geregeld gemakkelijk gehaald wordt! Naast spontane zang en voorbede en een gezamenlijke maaltijd is er altijd een spreker of spreekster die een getuigenis komt geven of komt vertellen van een of ander zendingsgebied. Lees meer


Evangelisatie

Ieder lid van onze gemeente weet zich geroepen om te getuigen van Gods liefde voor wereld. 'Gered om te redden!'

 

We doen dat in eigen omgeving waar de mogelijkheid zich maar voordoet, maar ook in samenwerking met andere kerken  en gemeenten en door het financieel ondersteunen van zendingsprojecten.

 

Onze gemeente ondersteunt projecten in Spanje, in ierland en op de Filippijnen.

U kunt daarover lezen op de zendingspagina's

 

Gebedsbijeenkomsten

Gezamenlijk gebed

Gezamenlijk gebed vinden wij belangrijk. Elke dinsdagavond om 19.30 uur komen we bij elkaar voor gebed in de kerk, Kraanvogelstraat 1 in Amersfoort.

Gebed is een essentieel onderdeel van het christelijke leven. Door het gebed communiceren wij met God. Op de bidstonden bidden wij voor elkaar maar ook voor anderen. Op de bidstonden is er ook ruimte om vanuit de dagelijkse ervaring met God iets aan de ander door te geven.

 
Voor-bidstond

Elke zondag hebben wij, vóór de dienst begint, een bidstond van 9.30 tot 10.00 uur.

 

Dagen van Vasten en Gebed
Op de dinsdagen voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal houden we een dag van vasten en gebed. ter voorbereiding en bezinning op de Avondmaalsviering. Het Heilig Avondmaal wordt steeds gehouden op de eerste zondag van de maand.

Verder zijn er speciale dagen van vasten en gebed die aan het begin van het nieuwe jaar worden gehouden.

 
Gebedslijn
Verder kent de gemeente de zogenaamde gebedslijn. Aan de hand van een persoonlijke nood worden bepaalde leden van de gemeente ingeschakeld die hiervoor specifiek in gebed gaan. Zieken kunnen altijd een beroep op de gebedslijn doen om voor hen te laten bidden of een bezoek van de voorganger en/of oudsten aan te vragen (Jac. 5:14).

 

Heeft u behoefte aan gebed? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Voor acute gebedsnood kunt u bellen met 033-475 14 13. 

 

Huiskringen 

Momenteel is er één huiskring in de kerk: huiskring Liendert. Zie ook onder Agenda

 

Het doel van huis- kringen is om gezamenlijk te ontdekken wie God is. Meestal doen we dit aan de hand van Bijbelstudies. 

 

De huiskringavonden hebben tot doel:

  • Verdieping van de relatie met de Heer
  • Verdieping van de relatie met elkaar
  • Verdieping van de relatie met de gemeente
  • Onderwijzing in Gods Woord
  • Toerusting voor ons dagelijks leven, thuis, in de gemeente en

          in de maatschappij

  • Ondersteuning van evangelisatie en zending

 

Iedereen is van harte welkom op deze avonden!

 

Huiskring Liendert; inlichtingen: 06-26 74 91 18

  

Jeugdwerk


Wanneer er tijdens onze zondagsamenkomsten kinderen aanwezig zijn, dan hebben de kleintjes hun eigen bijeenkomsten. 8 januari j.l. is de Kids Club Liendert gestart.

Zij bezoeken tijdens de dienst hun zondagschoolklassen. De zondagschool heet 'De  Schatkist'.

 

Zondagschool

NIEUW: Kids Club Liendert

8 januari j.l. is de Kids Club Liendert gestart.

Leer er alles over:


Voor de allerkleinsten is er de groep die we de Pareltjes noemen. Leeftijd: van 0 t.m. 2 jaar.

Daarna komt de groep de Robijntjes, leeftijd: van 2 t.m. 9 jaar.

De volgende groep heet de Smaragden, leeftijdsgroep: 5-9 jaar.

Tenslotte is er nog de oudste zondagschoolgroep de Diamanten,  leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Deze groepen staan onder bezielende leiding van gemotiveerde en ervaren kinderwerkers.

 

Tieners

Er is nu elke vrijdagavond jeugd, vanaf 18.00 uur met lekker eten.We nemen tijd om een onderwerp uit Gods Woord te behandelen, daarna gaan we iets ontspannends doen (spellen, film kijken o.i.d.) Het duurt tot ongeveer 21.00 uur.

De tieners staan onder leiding van enkele gepassioneerde gemeenteleden.

 

Naast de eerste verantwoordelijkheid welke de ouders dragen door de opvoeding thuis, is elk gemeentelid medeverantwoordelijk voor het geestelijke welzijn van onze jonge en oudere jeugd. Dit houdt in: gebed, liefde, aanvaarding en persoonlijke aandacht.

  

Kosterij 

 ede doordat de Immanuelgemeente ook zalen verhuurt, hebben wij een uitgebreide kosterij. Hoewel de activiteiten wegens de coronacrisis wat minder zijn, hopen we op niet al te lange termijn weer volop te functioneren.

 

De hoofdkoster heeft de dagelijkse leiding over het gebouw, de technische installaties en het onderhoud. Daarnaast geeft hij leiding aan een grote ploeg kosters en hulpkosters, en aan de schoonmaakploeg.


De kosters en hulpkosters (koffiehulpen) werken volgens een rooster bij toerbeurt en hebben zondags de zorg voor de zaal, de koffie na afloop van de dienst en het opruimen en afsluiten.


Zalenverhuur

Een van onze medewerksters  gaat over de verhuur van onze zalen en de daarbij behorende administratie. Meer gegevens over de verhuur van onze zalen en doopbassin vindt u hier.

 

Schoonmaakploeg

Uiteraard moet ons gebouw schoongehouden worden. Op maandagochtend zijn er enkele vrijwilligsters die wekelijks komen helpen om het gehele gebouw de stofzuigen en te poetsen, zodat alles weer piekfijn in orde is.

 

We doen het samen. Iedereen werkt op vrijwillige basis en er heerst onder al deze geweldige medewerkers een sfeer van saamhorigheid. Ook bij het verhuur van de zalen op doordeweekse dagen wordt, waar nodig en naar vermogen, bijgesprongen. Zonder al die praktische hulp zou de gemeente niet kunnen functioneren. We zijn dan ook heel dankbaar voor al die enthousiaste en toegewijde vrijwilligers! 


Pastoraat

Dit woord spreekt van zorg voor elkaar. Jezus noemt Zijn gemeente ook wel een kudde schapen waarvan Hij de herder is. Hij zet zijn leven in voor Zijn schapen. Dit heeft Hij gedaan door Zijn leven te geven en nu staat Hij ook als een hogepriester voor ons op de bres in de hemel.

Een herder zorgt voor zijn schapen. Dit verwacht Jezus ook van zijn gemeente: dat er zorg voor elkaar is.

 

We geven aandacht aan elkaar in de bijeenkomst op zondag, we bidden voor elkaar thuis en op de gebedsavond. We kunnen elkaar ontmoeten op de huiskring, de 50+ontmoeting, de jeugdgroep en de tienergroep. Daarnaast zijn er het bezoekteam en het pastoraal team.

 

Bezoekteam

Het bezoekteam bezoekt mensen die langdurig ziek zijn, een baby gekregen hebben, nieuw zijn in de gemeente, e.d.

 

Pastoraalteam

Het pastoraal team is beschikbaar om mensen geestelijk bij te staan in moeilijke situaties en levensbeheersende problemen en ook bij eenmalige vragen.

 

Het doel van het pastoraat is om de ander zodanig te helpen, dat hij of zij ook in staat is er, naar vermogen, weer voor anderen te zijn.

 

Mocht u, om wat voor reden dan ook. behoefte hebben aan een gesprek of wilt u gebed, neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina. 

 

Samenkomst

Elke zondag, de dag van de opstanding van Christus, komen wij bijeen. Aan de deur worden wij welkom geheten. Wij beginnen met vrolijk ritmisch zingen, soms staand en met handenklappen (Ps. 47:2). Zoals de eerste christenen dat deden, heffen wij daarbij de handen op in gebed (1 Tim. 2:8) Verschillende muziekinstrumenten zoals piano, gitaar, drum e.d. worden gebruikt (Ps. 150). De tekst van de liederen wordt door een beamer getoond. De zangleider leidt de zangdienst. Er is veel gelegenheid om je tot God te richten in gebed, dankzegging of aanbidding. Al tijdens het zingen stemmen wij ons geheel af op God, die ons vervult met grote vreugde (Ps. 4:3).

 

Zingen en bidden

Wij zingen en bidden soms in talen die de Geest van God ons geeft (1 Cor.14:15). We luisteren naar Zijn stem wanneer Hij tot ons spreekt door profetieën of visioenen. We ontmoeten Zijn Geest ook in stilte, in de liederen, de muziek of in de verkondiging van het Woord.


Ieder doet mee

Wij geloven dat Gods Geest de samenkomst tot een harmonisch geheel maakt. Daarom geven wij aan geen van de onderdelen de prioriteit boven de ander. Ieder wordt van harte uitgenodigd om persoonlijk te participeren. Of u wel of niet meedoet, God ziet het hart. Na afloop drinken we koffie of thee. Ook dit behoort voor ons bij de samenkomst. Verder is er altijd gelegenheid voor een gesprek of voorbede.

 

Tafel van de Heer 

Elke eerste zondag van de maand vieren wij de Tafel van de Heer (Avondmaal), waarbij wij de laatste maaltijd van Jezus Christus met zijn discipelen herhalen. Dit herinnert ons aan Zijn dood aan het kruis, Zijn opstanding en aan het beeld van de toekomstige vreugdemaaltijd bij Zijn Wederkomst. Het is een tijd van intens samenzijn met Hem en met elkaar.

 

Opdragen van kinderen 

Hoewel de Schrift de kinderdoop niet uitdrukkelijk verbiedt, dopen wij geen kinderen die deze keuze niet bewust kunnen maken. Toch horen kinderen er helemaal bij. In navolging van de Heer zelf, die de kinderen tot Zich liet komen en hen zegende. dragen wij ze in het midden van de gemeente op en zegenen hen.

 

Voorbede 

Tijdens en/of na afloop van de samenkomsten is er meestal gelegenheid voor voorbede. Vaste voorbidders zijn bestuursleden, leden van het nazorgteam, pastorale medewerkers en verder personen die door de voorganger naar voren worden geroepen.

 

Geven

Financiële en materiële bereidvaardigheid is een uiting van onze betrokkenheid en verbondenheid met God en tevens een manier om onze eerbied voor Hem tot uiting te brengen. Mededeelzaamheid komt voort uit het besef dat van Hem alle goud en zilver is (Hagg. 2:8) en dat wij slechts rentmeesters zijn van wat Hij ons heeft toevertrouwd.

 

Audio-opname 

Iedere zondags wordt er een opname gemaakt van de prediking. Kiest u dan in het menu voor Predikingen.


Kijkt u voor de diverse data op onze Agenda